Jak zdobyć kontrakt z NFZ – krok po kroku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Jeśli prowadzisz placówkę medyczną, która świadczy prywatne usługi medyczne i chcesz poszerzyć swoje możliwości uzyskiwania dochodów, to ciekawym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dowiedz się, jak zdobyć kontrakt z NFZ z pomocą naszej Kancelarii.

Na czym polega umowa z NFZ?

Zastanawiasz się, jak zdobyć kontrakt z NFZ? Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych tj. środków, którymi operuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest umowa Z NFZ o udzielanie świadczeń medycznych zawierana przez prywatną placówkę medyczną i Fundusz. Przewiduje ona świadczenie usług medycznych (tych, w których specjalizuje się podmiot podpisujący umowę) na rzecz ubezpieczonych skierowanych przez Fundusz – za stosowną opłatą i w ustalonych limitach. Zawarcie umowy poprzedza postępowanie kontraktowe.

Umowa z NFZ zawiera typowe dla każdej umowy elementy, takie jak: 

  • oznaczenie stron oraz okresu, na jaki jest zawierana, ale także typ świadczonych usług medycznych, 
  • zasady rozliczeń między stronami umowy, 
  • oraz, co prawdopodobnie najistotniejsze z punktu widzenia świadczeniodawcy, kwotę zobowiązania Funduszu. 

W umowie można zawrzeć również klauzulę umożliwiającą świadczeniodawcy zlecenie części swojej pracy innym podmiotom – podwykonawcom, jednak nie jest to obowiązkowy element i powinien zostać zaproponowany przez świadczeniodawcę. Sprawdź, jak sprawdzić czy placówka ma kontrakt z NFZ.

Kto może zawrzeć kontrakt z Narodowym Funduszem zdrowia?


Kontrakt z NFZ, reprezentowanym przez dyrektora odpowiedniego oddziału wojewódzkiego Funduszu, może zawrzeć podmiot leczniczy świadczący usługi medyczne z różnego zakresu w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Istnieje również możliwość zawarcia kontraktu z NFZ przez tzw. konsorcjum świadczeniodawców, czyli kilka podmiotów odpowiadających za zawartą umowę solidarnie, które reprezentuje jeden pełnomocnik. Konieczne jest także posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i sprzętowych uzależnionych od natury konkretnej działalności. 

Ustawa ogranicza jednak krąg podmiotów stosując pewne wyłączenia. Niemożliwe jest zawarcie umowy z lekarzem, pielęgniarką, położną, psychologiem lub inną osobą wykonującą zawód medyczny, jeśli udzielają już oni usług u innego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem. Warunkiem koniecznym do bycia rozpatrywanym jako podmiot mogący zawrzeć kontakt jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Poza tym ustawa nie określa żadnych innych wyłączeń i nie wyklucza żadnego z zawodów medycznych.

Jak wygląda procedura kontraktowania z NFZ?

Uzupełniając odpowiedź na pytanie, kto może zawrzeć kontrakt z Funduszem należy dodać, że kontrakt może zawrzeć ten, kto pozytywnie przejdzie przez procedurę kontraktowania. Zawieranie umów z funduszem odbywa się co do zasady na dwa sposoby:

  • poprzez rokowanie 
  • oraz, najczęściej poprzez postępowanie konkursowe

W przypadku rokowań, NFZ zaprasza podmiot i negocjuje z nim kontrakt, a w przypadku konkursu, zainteresowani oferenci sami zgłaszają się do odpowiedniego oddziału funduszu po ogłoszeniu przetargu z propozycją nawiązania współpracy. Rokowanie jest stosowane z reguły w przypadku nagłej potrzeby zwiększenia ilości świadczonych na danym terenie usług medycznych. 

Niezależnie od sposobu nawiązywania współpracy z NFZ, w toku postępowania uzgadniane są szczegóły umowy oraz, co bardzo ważne, konkretne kwoty pieniężne, zarówno dotyczące środków, które NFZ zapłaci za świadczenia usług jak i limit tzw. kwoty zobowiązania, która określa jaką wartość, według cennika Funduszu mogą mieć łącznie usługi medyczne świadczone przez podmiot. Co ważne, w tym zakresie NFZ nie jest zobowiązany zapłacić dodatkowo za ponadprogramowe usługi, jednak może to zrobić na wniosek świadczeniodawcy rozpatrywany przez Prezesa Funduszu, jeśli uzna on działanie świadczeniodawcy za konieczne i jeśli pozwolą na to możliwości finansowe Funduszu.

Postępowanie konkursowe NFZ


Konkursowy tryb nawiązywania współpracy z NFZ jest zdecydowanie najbardziej pożądany. Jest to najbardziej przejrzysty sposób wyłonienia najlepszego kandydata obarczony najmniejszym ryzykiem niepożądanych praktyk rynkowych. Sam proces postępowania konkursowego rozpoczyna się od: 

  • ogłoszenia przez komisję konkursową (powołaną przez wojewódzki oddział Funduszu) konkursu. W ogłoszeniu informuje się o terminie, miejscu i ogólnych warunkach udziału w konkursie. 
  • Po spełnieniu formalnych wymogów stawianych przez Fundusz, oferent otrzymuje dokładną specyfikację przedmiotu zamówienia i w określonym czasie przedstawia w formie pisemnej ofertę przesyłając ją na adres Funduszu. 
  • Po wstępnej selekcji, oferentów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania, zaprasza się do negocjacji. Po stronie oferenta spoczywa obowiązek przedstawienia liczby oraz ceny usług, które miałby świadczyć. 

Wszelakie oferty rozpatrywane są przez komisję konkursową, która powinna traktować każdego oferenta z poszanowaniem zasady równości i prowadzić cały proces w duchu uczciwej konkurencji. 

  • Po procesie negocjacji oferenci, którzy zostali do nich zaproszeni składają ostateczne oferty uwzględniające warunki, na które mogą się zgodzić. Komisja konkursowa wybiera ofertę najkorzystniejszą i zaprasza wybranego oferenta do podpisania kontraktu.

Wiesz już, jak zdobyć kontrakt z NFZ wzór, został jeszcze jeden aspekt. Omawiając postępowanie konkursowe należy pamiętać o możliwości kontroli uczciwości procesu konkursowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku postępowania, oferent może w terminie 7 dni od dokonania zaskarżanej czynności złożyć protest do komisji konkursowej. Postępowanie jest wtedy zawieszane, chyba że protest jest oczywiście bezzasadny. 

Odrębny środek zaskarżenia przysługuje już po zakończeniu postępowania. Oferent, który nie został wybrany przez komisję konkursową może wnieść do Prezesa Funduszu odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w terminie 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Co warte uwagi, nawet decyzja niekorzystna dla skarżącego oferenta nie kończy drogi odwoławczej – od tej decyzji służy skarga do sądu administracyjnego.

Pomoc prawna w uzyskaniu umowy z NFZ


Jeśli zastanawiasz się, jak zdobyć kontrakt z NFZ, bo zainteresował Cię temat współpracy z NFZ, ale obawiasz się szeregu formalności i potrzebujesz pomocy prawnej, zapraszamy do kontaktu z Radcą Prawnym Anną Orłowską, która przeprowadzi Cię przez meandry niełatwego często procesu kontraktowania. Specjaliści naszej Kancelarii przygotują również odpowiedni kontrakt z NFZ wzór.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.