Usługi

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w związku z prowadzonym przez niego Serwisem

I. Definicje:

 1. Administrator – Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy spółka partnerska w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 72a lok. 2, wpisana do KRS – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240559, REGON: 340069570, NIP: 9562156433,
 2. Dane Osobowe – informacje pozwalające na identyfikację Użytkowników, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość́ osoby fizycznej, w tym zawód/stanowisko, adres zamieszkania, miejsce pracy, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Serwis Administratora (dalej Serwis) – Strona internetowa udostępniona przez Administratora pod adresem www.oczkowski-wspolnicy.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami z tego adresu, a także każdym innym będącym ich uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym, który go zastąpi. Przez Serwis rozumie się także prowadzenie korespondencji mailowej między Uczestnikiem a Administratorem i jego personelem.
 4. Użytkownik – Każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

II. Administrator danych osobowych Użytkowników – czyli kto gromadzi i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników. 

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) Użytkowników korzystających z Serwisu jest:

Kancelaria Radców Prawnych Oczkowski i Partnerzy spółka partnerska w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 72a lok. 2, wpisana do KRS – Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240559, REGON: 340069570, NIP: 9562156433

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu. Dane udostępnione przez Użytkowników są chronione i zabezpieczone przez Administratora przed dostępem osób nieupoważnionych.

Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

III. Korzystanie z Serwisu i Dane Osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane przez Administratora – czyli jakie dane osobowe Uczestników są gromadzone i przetwarzane i w jakim celu?

Administrator gromadzi i przetwarza Twoje Dane Osobowe.

Przez te dane należy rozumieć́ adres IP oraz inne identyfikatory Użytkownika podane dobrowolnie przez Użytkownika lub podane na żądanie Administratora, w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, inne dane kontaktowe, zawód/stanowisko/miejsce zatrudnienia, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie albo innych podobnych technologii.

Twoja aktywność́ w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są także rejestrowane w logach systemowych.

Akcentujemy, że Administrator gromadzi i wykorzystuje również inne Dane osobowe podane przez Użytkownika.

Zebrane informacje przetwarzane są̨ przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

– zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem i załatwieniem z nim bieżących spraw, w tym dla zawarcia umów, ich wykonania, dla celów rozliczeń finansowych,

– analitycznych i statystycznych – by stale poprawić́ jakość́ usług świadczonych w przez Administratora i dostosowywać́ funkcjonalności Serwisu do Twoich potrzeb,

– wykrywania nadużyć́, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa jego Użytkowników,

– przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wszelkich reklamacji lub pytań Uczestników,

– działań marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem informacji o aktualnej ofercie nowych usług dla Uczestników, o ile przy korzystaniu z Serwisu pojawi się taka opcja i Użytkownik z niej skorzystał.

Uczestnicy w każdej chwili mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich nieodpłatnej aktualizacji.

Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy.

IV. Udostępnienie Danych Osobowych Uczestników Wydarzenia i Użytkowników Serwisu – czyli kto i kiedy ma prawo żądać dostępu do tych danych?

Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych tj. tylko wtedy, gdy podanie tych danych jest konieczne dla świadczenia usług przez Administratora oraz w celu świadczenia usług marketingowych przez Administratora. Podawane są tylko te dane, które są konieczne.

Należy jednak podkreślić, że Administrator może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji zebranych upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane Uczestników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności RODO.

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych poza kraje Unii Europejskiej.

V. Czym są pliki cookies tzw. “ciasteczka”? 

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tzn. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, a wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe, może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www.

VI. Jakie informacje z aktywności Użytkownika w Serwisie, przechowują logi serwera, z którego jest obsługiwany Serwis?

Informacje o zachowaniach Użytkowników podlegają automatycznemu logowaniu w warstwie serwerowej systemu informatycznego używanego przez Serwis. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz o adresie IP.

Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 2. usunięcia Danych,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych.

Samo zaś korzystanie z Serwisu w innym zakresie, oznacza zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z treścią Regulaminu.

Każdą z tych zgód możesz także wycofać w całości lub w części w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość́ na adres: kancelaria@posp.pl. Żądanie usunięcia Danych osobowych w trakcie rokowań, bez powstania zobowiązań stron, oznaczać będzie niemożność załatwienia spraw oczekiwanych ze strony Użytkownika, bez okoliczności obciążających Administratora.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane przy korzystaniu z Serwisu oraz po zakończeniu korzystania z Serwisu:

– dla celów rozpatrzenia reklamacji Użytkownika czy też rozpatrzenia roszczeń, nie dłużej jednak niż okres, w którym reklamacje lub roszczenia mogą być zgłaszane lub nie dłużej niż do zakończenia spraw spornych, załatwienia reklamacji lub zaspokojenia roszczeń,

– dla celów marketingu bezpośredniego on-line lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika.

Jeśli wycofasz zgodę̨ na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas przetwarzanie Danych Osobowych zostanie zakończone.

W takim wypadku albo zostaną one usunięte, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część́ danych (imię̨, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będą przetwarzane jeszcze przez okres trzech lat w celu oceny zasadności ewentualnych roszczeń/reklamacji ze strony Użytkownika lub ze strony Administratora.

Jeśli Użytkownik będzie korzystać z Serwisu, nie prowadząc żadnej korespondencji z Administratorem, to Administrator będzie przetwarzać́ Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą̨ pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

IX. Kontakt z Administratorem. Zmiany w Polityce Prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: kancelaria@posp.pl.

W przypadku zaktualizowania lub usuwania danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt mailowy: kancelaria@posp.pl.

Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Serwisie Wydarzenia i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.