Usługi

Zagrożenie/ Kryzys w firmie

Spory między wspólnikami

Jeśli wspólników spółki poróżni odmienna wizja rozwoju przedsiębiorstwa bądź kwestie finansowe (podziału i przeznaczenia zysku, zbycia i nabycia udziałów, ustanowienia dopłat itp.), z pomocą powinny nadejść odpowiednio sformułowane zapisy umowy spółki lub porozumienia inwestycyjnego (przewidujące schematy podejmowania tego typu decyzji). Rozstrzygnięcia nierzadko poszukiwać należy w decyzjach sądu, co, ze względu na czasochłonność, wysokie koszty prowadzenia sporu i negatywny wpływ na wizerunek spółki, uznać należy za ostateczność.
Doradzamy naszym Klientom zarówno w zakresie formułowania bezpiecznych zapisów umów jak i rozwiązywania sporów już zaistniałych, w tym wymagających wszczęcia procedury cywilnej (powództwa o uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, wykluczenie wspólnika, rozwiązania spółki).

Nieuczciwa konkurencja

Konkurencja między przedsiębiorcami jest zjawiskiem pożądanym i normalnym. Przyjmuje jednak niekiedy formy skrajne, a nawet patologiczne, kiedy narusza prawo lub dobre obyczaje.
Katalog czynów niedozwolonych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, towarów czy usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów, czy nieuczciwą lub zakazaną reklamę.
Naszym Klientom udzielamy wsparcia zarówno przy gromadzeniu materiału dowodzącego owe naruszenia (prawdopodobnie najtrudniejszym aspekcie obrony przed nieuczciwymi praktykami), przy odpowiednim formułowaniu żądań względem podmiotu, który narusza zasady uczciwej konkurencji, jak i przy wprowadzaniu w firmie mechanizmów zapewniających możliwie najwyższą ochronę danych, informacji i stosowanych oznaczeń.

Upadłość i restrukturyzacja

Celem upadłości jest sprzedaż majątku dłużnika i zaspokojenie w jak najwyższym stopniu jego wierzycieli, zaś likwidacja prowadzona jest przez syndyka pod nadzorem sędziego – komisarza. Najistotniejszym, z punktów widzenia zarządu upadającego podmiotu, jest złożenie wniosku o upadłość w terminie.
Pomagamy opracować naszym Klientom plan działań poprzedzających złożenie wniosku o upadłość (badanie kondycji firmy, kompletowanie dokumentów) oraz wspieramy ich w toku postępowania upadłościowego (kontrola działań syndyka, przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika, zawierania układu etc.).
Proces restrukturyzacji, w odróżnieniu od upadłości, umożliwia porozumienie z wierzycielami i kontynuowanie działalności przedsiębiorcy. Wymaga jednak przygotowania propozycji układowych (planu restrukturyzacyjnego), które spotkają się z przychylnością wierzycieli.

Odpowiedzialność członka Zarządu

Wierzyciele coraz częściej, po stwierdzeniu bezskuteczności swojej egzekucji wobec spółki albo po zakończeniu postępowania upadłościowego, zwracają się do członka zarządu dłużnika z żądaniem zapłaty. Wybór odpowiedniej strategii w tego typu sporze jest kluczowy, zarówno gdy prowadzimy sprawy na rzecz członka organu jak i wierzyciela.

Skontaktuj się z nami

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.