Kontrakt z NFZ wzór

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Zawarcie kontraktu (umowy) z NFZ jest warunkiem tego, aby świadczenia udzielane w placówce medycznej lub w praktyce lekarskiej były finansowane ze środków publicznych, a nie z kieszeni pacjentów. Dziś omawiam kontrakt z NFZ wzór.

Co zawiera kontrakt z NFZ?

Wszystkich świadczeniodawców (czyli podmioty lecznicze udzielające świadczeń) obowiązuje wspólny wzór umowy, który stosunkowo często się zmienia i który jest uzupełniany o szczegółowe ustalenia stron, a także ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r.), które stosuje się w kwestiach nieuregulowanych umową. W załączniku do tego artykułu znajdziesz aktualny na dziś wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie Zarządzenia nr 167/2023/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z 13.11.2023 r.).

Umowę zawiera się tylko z podmiotem, który został wybrany w postępowaniu (w trybie konkursu ofert lub rokowań). W imieniu NFZ działa dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ. Umowa ma zawsze formę pisemną i nie może być zawarta na czas nieokreślony. Umowa z NFZ zawiera oznaczenie stron, datę i podstawę prawną umowy. Kontrakt wskazuje także przedmiot i okres obowiązywania umowy oraz określa organizację udzielania świadczeń. Przykładowo, umowa z NFZ wykonywana jest z udziałem konkretnych podwykonawców (medyków – lekarzy / lekarki, pielęgniarki/pielęgniarzy, położne) – jeżeli następuje jakakolwiek zmiana wśród podwykonawców, ich harmonogramu pracy (chyba że nie przekracza ona 14 dni), sprzętu, którego używają, świadczeniodawca jest zobowiązany do aktualizacji danych za pomocą udostępnionej przez NFZ aplikacji.

Bardzo ważne, aby świadczeniodawca zastrzegł w umowie ze swoim podwykonawcą, że może gromadzić i przekazywać do NFZ dane celem rozliczenia kontraktu oraz że podwykonawca może być kontrolowany przez NFZ (i powinien się tej kontroli poddać). Kontrakt z NFZ przewiduje również kary umowne na wypadek m.in. niewykonania/nienależytego wykonania umowy ze świadczeniodawcą, w sytuacji wystawienia recepty na m.in. leki objęte refundacją osobie nieuprawnionej lub przez osobę nieuprawnioną lub w przypadkach nieuzasadnionych. Co do zasady, termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

 

Po co zawierać kontrakt z NFZ?

Zawarcie kontraktu z NFZ jest konieczne do tego, aby pacjenci mogli korzystać „za darmo” (tzn. w ramach swojego ubezpieczenia) z usług medycznych, które świadczone są w placówce medycznej. Oczywiście warunkiem tego, aby świadczenia medyczne były finansowane, jest ich odpowiednie udokumentowanie, a należy pamiętać, że jest to obarczone dość dużym formalizmem.

Dowiedz się, jak zdobyć kontrakt z NFZ.

 

Z kim NFZ podpisuje umowy?

NFZ podpisuje kontrakty wyłącznie ze świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli:

 

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu jeszcze innej ustawy – o działalności leczniczej: podmioty lecznicze i praktyki zawodowe udzielające świadczeń zdrowotnych, a także działające w zakresie promocji zdrowia, a także realizujące zadania dydaktyczne i badawcze),
  • osoba fizyczna, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
  • podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,
  • podmiot udzielający opieki farmaceutycznej zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty.

 

Jakie są rodzaje kontraktów na usługi medyczne?

Kontrakt z NFZ wzór może dotyczyć podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnej i opiekuńczej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy doraźnej i transportu sanitarnego, leczenia stomatologicznego, lecznictwa uzdrowiskowego, profilaktycznych programów zdrowotnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne, aptek.

Sprawdź również, jak otworzyć gabinet logopedyczny z NFZ.

Pobierz kontrakt z NFZ wzór umowa z NFZ – wzór.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.