Jak założyć gabinet lekarski?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

Własny gabinet lekarski to często zwieńczenie długich i wymagających lat nauki na kierunku lekarskim, ukończonych stażów i zdanych egzaminów. To również gwarancja samodzielności i pracy na własny rachunek, którą z powodzeniem można łączyć z pracą na etacie lub kontrakcie w podmiocie leczniczym. Jak założyć gabinet lekarski?

Kiedy lekarz może otworzyć prywatny gabinet?

Otwarcie prywatnego gabinetu lekarskiego wymaga spełnienia kilku warunków – lekarz:

 

 • posiada prawo do wykonywania zawodu,
 • dysponuje pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, który jest wyposażony w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • posiada opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (w CEiDG),
 • posiada ubezpieczenie OC,
 • ma praktykę/działalność zarejestrowaną w RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą).

 

Jeżeli gabinet dotyczy usług specjalistycznych, oczywiście konieczne jest posiadanie specjalizacji. Z drugiej strony, osoba otwierająca gabinet nie może być:

 

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu oraz ograniczona w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • ukarana karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu lub zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Czy można pracować jako lekarz bez specjalizacji?

 

Lekarz działalność gospodarcza krok po kroku z pomocą Oczkowski & Wspólnicy

Otwarcie gabinetu lekarskiego to nie tylko rejestracja działalności gospodarczej lekarza – rozwagi wymaga wybór formy działalności i jej opodatkowania, należy skrupulatnie przygotować procedury i dokumentacje dotyczące warunków higieniczno – sanitarnych w gabinecie oraz RODO. Nasza Kancelaria zadba o każdy najważniejszy element tego procesu, aby przebiegł sprawnie i szybko.

 

Praktyka lekarska PKD

Dla praktyki lekarskiej odpowiednie są kody PKD z grupy 86.2, która obejmuje świadczone przez lekarzy: porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie:

 

 • 21.Z Praktyka ogólna lekarska,
 • 22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna.

 

Co istotne, jednej praktyce może odpowiadać kilka kodów PKD – wszystkie te kody można wpisać w ewidencji działalności gospodarczej, przy czym jeden z kodów PKD będzie odpowiadał działalności przeważającej. Poza PKD ściśle związanym z praktyką lekarską lekarze wybierają często również kod 86.90.D (działalność paramedyczna), 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna), czy (47.91.Z) sprzedaż przez Internet.

 

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Otwierając gabinet lekarski (jako jednoosobowa działalność) masz do wyboru trzy formy opodatkowania:

 

 1. skala podatkowa – do dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty) stosujesz stawkę podatkową 12% (pierwszy próg podatkowy dla dochodów do 120 tys. zł) lub 32% (drugi próg podatkowy dla dochodów, które przekraczają 120 tys. zł), obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł; ta forma ma wiele plusów, np. możesz rozliczać się z małżonkiem, możesz stosować liczne ulgi podatkowe (na dziecko, na Internet, itd.);
 2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do przychodu (czyli nie odliczasz kosztów!) stosujesz stawkę 14% (dla usług w zakresie opieki zdrowotnej), ewentualnie 8,5% (jeśli np. prowadzisz badania kliniczne), przy ryczałcie nie możesz dla swojego byłego lub obecnego pracodawcy wykonywać takich samych czynności jak w tym lub ubiegłym roku podatkowym;
 3. podatek liniowy – do dochodu (a więc odliczasz koszty!) stosuje się stałą stawkę podatku 19% bez względu na jego wysokość, nie masz możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem ani korzystania z ulg – choć w tym ostatnim przypadku, możesz z ulg skorzystać, jeśli obok działalności gospodarczej pracujesz również na podstawie umowy o pracę.

 

Czy lekarz może mieć spółkę z o.o.?

Lekarz może prowadzić działalność gospodarczą (i działalność leczniczą jako podmiot leczniczy) w formie spółki z o.o. Ze względu na konsekwencje podatkowe i organizacyjne, decyzję o założeniu spółki z o.o. powinny poprzedzać szczegółowe wyliczenia dochodowości takiego przedsięwzięcia.

Należy wziąć pod uwagę i przeanalizować m.in.:

 

 • podwójne opodatkowanie dochodów, zanim zostaną one wypłacone wspólnikowi w formie dywidendy (najpierw podatkiem CIT, a potem PIT),
 • alternatywne sposoby pobierania pieniędzy ze spółki – na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uchwały o powołaniu, tytułem czynszu najmu lokalu lub urządzeń wykorzystywanych przez spółkę,
 • nieco wyższe bieżące koszty funkcjonowania spółki z o.o. – przede wszystkim obsługi księgowej, gdyż spółka z o.o. prowadzi księgi rachunkowe (pełna księgowość), ale również opłaty notarialne i sądowe (KRS) ponoszone w razie dokonywania zmian umowy spółki.

 

Niewątpliwą zaletą działania w formie spółki z o.o. jest ograniczona (w przypadku zarządu spółki) lub całkowicie wyłączona (w przypadku wspólników) odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

 

Podmiot leczniczy, jakie są wymagania lokalowe?

Lokal podmiotu leczniczego musi być dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. Wśród najważniejszych wymogów można wymienić:

 

 • pomieszczenia, w których wykonywane są badania i zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, w dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekującym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
 • pomieszczenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń (urządzenia i meble) powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję,
 • podłogi w pomieszczeniach wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, połączenia podłóg ze ścianami także mają być wykonane w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję.

 

Co istotne lokal, w którym prowadzony jest gabinet, może znajdować się w budynku mieszkalnym. Pozostałe wymogi znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Prywatny gabinet lekarski wymogi sanepidu – wymogi prawne

Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem warunków higieniczno-sanitarnych. W razie kontroli sanepid będzie sprawdzać zgodność działalności gabinetu ze wspomnianym już rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. – będzie weryfikować m.in.: bieżącą czystość, stan techniczny sprzętu i urządzeń, postępowanie z odpadami, dezynfekcja i sterylizacja urządzeń; procedury higieniczne i nadzór nad utrzymaniem czystości.

Zakres ewentualnej kontroli opisany będzie w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli – kontrola może rozpocząć się po 7 dniach od doręczenia zawiadomienia.

Sprawdź, jakie są wymogi sanepidu w przypadku prowadzenia prywatnego gabinetu lekarskiego.

 

Wymagania dotyczące ubezpieczenie dla osób prowadzących gabinety lekarskie

Najpóźniej na dzień przed otwarciem gabinetu – rozpoczęciem wykonywania działalności leczniczej lekarz / lekarka musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych: 75 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC.

 

Inne istotne wymogi prawne dotyczące zakładania gabinetu lekarskiego

Istotne przy otwarciu i prowadzeniu prywatnej praktyki lekarskiej są również wymogi wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej – zgodnie z nim, lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie na podstawie wyników swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Lekarz może jedynie informować o swojej działalności oraz edukować.

Już wiesz, jak założyć gabinet lekarski. Dowiedz się również, jak założyć praktykę lekarską.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.