Tajemnica lekarska psychiatra

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Anna Orłowska

Anna Orłowska

Radca prawny

W świecie medycyny, szczególnie w obszarze psychiatrii, tajemnica lekarska jest fundamentem zaufania i poufności pomiędzy lekarzem a pacjentem. Jednak dzisiaj, kiedy zmieniają się standardy etyczne, tajemnica lekarska psychiatra staje się tematem coraz bardziej dyskusyjnym. W niniejszym artykule zgłębimy istotę tajemnicy lekarskiej w praktyce psychoterapeutycznej.

 

Tajemnica lekarska psychiatra – czym jest?

Tajemnica lekarska psychiatra to zasada, która nakłada na psychiatrów obowiązek zachowania poufności wobec informacji uzyskanych od swoich pacjentów w trakcie udzielania pomocy medycznej. Obejmuje to wszystkie informacje, które lekarz zdobywa w trakcie konsultacji, diagnozowania, leczenia i terapii pacjenta. Ta zasada jest kluczowa dla budowania zaufania między lekarzem a pacjentem oraz dla zapewnienia pacjentom swobody w wyrażaniu swoich myśli, uczuć i doświadczeń w bezpiecznym środowisku terapeutycznym.

Tajemnica lekarska obowiązuje lekarza także po śmierci chorego. Istotne jest, aby lekarz ostrożnie formułował opinie na forum, gdyż złamanie tajemnicy może prowadzić do podważenia zaufania społeczeństwa do lekarzy i przynosić szkody dla tego środowiska.

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej jest regulowany przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Czy psychiatra musi zachować tajemnicę?

Psychiatra zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami etycznymi. Tajemnica lekarska psychiatra obejmuje wszystkie informacje uzyskane od pacjenta w trakcie udzielania pomocy medycznej, w tym diagnozy, historię choroby, wyniki badań oraz wszelkie inne dane dotyczące zdrowia psychicznego pacjenta. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których psychiatra może być zobowiązany do naruszenia tajemnicy lekarskiej.

Ochrona danych osobowych w praktyce lekarskiej – na co zwracać uwagę?

 

Kiedy nie obowiązuje tajemnica lekarska?

Aby określić, kiedy nie obowiązuje tajemnica lekarska, należy rozważyć m.in., czy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Zachowanie tajemnicy w takim przypadku może eliminować możliwość udzielenia pomocy. Pojawia się tu jednak kwestia rozstrzygnięcia znaczenia owego zagrożenia dla życia lub zdrowia. Rolą lekarza jest analiza sytuacji pacjenta i podjęcie decyzji, czy istnieje przesłanka do ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Przykładem jest choroba psychiczna pacjenta, który stanowi zagrożenie dla innych osób, a także zakażenie wirusem HIV.

Inną sytuacją, którą należy rozważyć, jest obowiązek zgłoszenia usiłowania lub dokonania określonego w art. 240 Kodeksu karnego czynu do organów ścigania przez każdego, kto ma wiarygodną wiedzę na ten temat. Czynami zabronionymi, które należy zgłosić do organów ścigania, są:

 

 • ludobójstwo (118),
 • zbrodnie przeciwko ludzkości (118a),
 • stosowanie środków masowej zagłady (120),
 • wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami (121),
 • niedopuszczalne sposoby lub środki walki (122),
 • zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej (123),
 • inne przestępne naruszenia prawa międzynarodowego (124),
 • zamach stanu (127),
 • zamach na konstytucyjne organ RP (128),
 • szpiegostwo (130),
 • zamach na życie prezydenta RP (134),
 • zamach na jednostkę sił zbrojnych RP (140),
 • zabójstwo (148),
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu (156),
 • sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego (163),
 • zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym (166),
 • bezprawne pozbawienie wolności (189),
 • zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej (197 § 3)
 • działanie ze szczególnym okrucieństwem podczas czynu określonego w § 1-3 (197)
 • seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności (198)
 • seksualne wykorzystanie małoletniego (200).

 

Jeśli lekarz ma wiedzę na temat popełnienia wymienionych czynów, ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby. Dotyczy to tak samo sprawcy, jak i ofiary przestępstwa, bez względu na to, czy jest to osoba pełnoletnia czy małoletnia oraz mimo sprzeciwu.

W opozycji jednak jest stanowisko, wedle którego Kodeks karny nie jest podstawą do złamania tajemnicy lekarskiej. Art. 240 § 1 Kodeksu karnego ma charakter ogólny, podczas gdy ustawa o zawodach i ustawa o rzeczniku są przepisami o charakterze szczególnym, które ustanawiają o zachowaniu tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że lekarz psychiatra nie może złamać tajemnicy lekarskiej, powołując się na Kodeks karny.

Psychiatra tajemnica lekarska nie obowiązuje również w sytuacji, w której pacjent wyraża na to zgodę.

 

Czy lekarz psychiatra może zgłosić przestępstwo?

Lekarz psychiatra może być zobowiązany do zgłoszenia przestępstwa w określonych sytuacjach, zwłaszcza gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. W takich przypadkach zasadą pierwszeństwa jest ochrona życia i bezpieczeństwa, a lekarz może podjąć działania, które uznaje za niezbędne do zapobiegania potencjalnych szkodom.

Należy zrozumieć, że tajemnica lekarska psychiatra ma szczególne znaczenie. Zgodnie z nią, lekarz psychiatra nie może uwzględniać w dokumentacji medycznej wypowiedzi pacjenta, w których przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego. Ponadto, nie może być przesłuchiwany przez sąd w tej sprawie. W przypadku, gdy pacjent wyraża niebezpieczne zamiary wobec konkretnej osoby, a lekarz ma uzasadnione podejrzenia, że są one realne, może rozważyć konieczność ostrzeżenia tej osoby. Choć zgodnie z zasadami etycznymi pacjent powinien być poinformowany o takim zamiarze, lekarz musi także być świadomy możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności.

Ważne jest, aby lekarz psychiatra kierował się zasadami etycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, a także aby podejmował decyzje zgodnie z najlepszym interesem pacjenta i społeczeństwa. W przypadku wątpliwości co do obowiązku zgłoszenia przestępstwa, lekarz może skonsultować się z odpowiednimi organami, np. prawnikiem dla lekarza.

 

Czy psychiatra może wezwać policję?

Jeśli lekarz psychiatra uzna, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, może podjąć decyzję o wezwaniu policji. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy pacjent wykazuje agresywne zachowania, które mogą prowadzić do szkody dla niego samego lub dla innych.

Jednak decyzja o wezwaniu pomocy policyjnej powinna być podejmowana z zachowaniem należytej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami etycznymi praktyki medycznej. Warto również pamiętać, że taka interwencja powinna być stosowana jako ostateczność i tylko w sytuacjach, gdy inne środki interwencji nie są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i otoczenia.

Jesteś zdecydowany na własny gabinet? Sprawdź, jak założyć gabinet lekarski.

 

Narkomania pacjenta a zwolnienie z tajemnicy lekarskiej psychiatry

Narkomania pacjenta może stanowić sytuację, w której lekarz psychiatra może być zobowiązany do rozważenia ograniczenia tajemnicy lekarskiej. Jeśli psychiatra uzna, że uzależnienie pacjenta może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, może być zobowiązany do podjęcia działań, które zapobiegną potencjalnym szkodom. Jednym z możliwych działań może być zgłoszenie sytuacji odpowiednim organom, zwłaszcza jeśli istnieje podejrzenia przestępstwa związanego z narkotykami lub jeśli narkomania pacjenta stwarza zagrożenie dla innych osób.

Warto jednak zaznaczyć, że każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny, a decyzje dotyczące ograniczenia tajemnicy lekarskiej powinny być podejmowane z zachowaniem należytej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami etycznymi praktyki medycznej. Priorytetem powinno być zawsze dobro pacjenta oraz społeczeństwa.

Zapisz się na newsletter i odbierz Ebook

„Jak zabezpieczyć rodzinę i majątek, czyli 6 powodów żeby przekształcić firmę w spółkę”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Kontynuując przeglądanie tej strony akceptujesz naszą Politykę Prywatności.